Home : Materiaal en tools : Praktische tools : Internationale tools

Internationale tools
foto: OSHA EU

België (NL)

 • SOBANE (kosteloos)
  De Belgische SOBANE-strategie voor de analyse en de preventie van beroepsgebonden risico's (Screening, OBservatie, ANalyse en Expertise) die  goed gekend  is in vele andere landen en beschikbaar is in verscheidene talen, is één van de zeldzame instrumenten met een globale en participatieve aanpak van bij de start van de tussenkomst.  In deze eerste fase worden aan de hand van de "Déparis"-methode die werd ontwikkeld voor meer dan 30 activiteitensectoren, de psychosociale risico's ook met de werknemers besproken om oplossingen te vinden en preventieacties voor te stellen.  Na deze eerste fase -en indien dit nog nodig blijkt- bestaan er nog andere SOBANE-middelen om verder te gaan in de zoektocht naar preventieacties.  Eén van deze instrumenten heeft betrekking op de psychosociale risico's (PSR).
  Taal (talen): Nederlands (NL); Frans (FR)
  Leverancier: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Respect op het werk (kosteloos)
  Deze website is gewijd aan psychosociale risico's.  Hij is bestemd voor de actoren inzake preventie in de ondernemingen: werkgevers, managers, preventieadviseurs,  vertrouwenspersonen, leden van het comité voor de preventie en de bescherming op het werk.  Men kan er terecht voor actuele informatie, documentatie (brochures, folders en DVD’s uitgegeven door de FOD en een overzicht van downloadbare publicaties van derden, wetgeving, onderzoek, goede praktijken en een toolkit) en interessante links.  
  Taal (talen): Nederlands (NL); Frans (FR); Duits (DE); Engels (EN)
  Leverancier: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Van meningsverschil tot hyperconflict
  Gids voor wie beroepsmatig tussenkomt en geconfronteerd wordt met conflicten en grensoverschrijdend gedrag op het werk (kosteloos)
  Deze handleiding is een instrument voor de personen die beroepsmatig de psychosociale last op het werk moeten beheren.  Hierin wordt de problematiek van de preventie behandeld en tevens de verscheidene methoden om op te treden bij conflicten op het werk. Na een korte uiteenzetting over de betekenis van het begrip conflicten op het werk, behandelt deze handleiding 4 grote praktijken om op te treden en die zijn aangepast aan deze situaties: hulpverlenende gesprekken, bemiddeling in conflictsituaties op het werk, tussenkomsten in groepen en werkploegen en de coaching bij conflicten op het  werk.   Deze handleiding stelt bovendien transversale  "goede prakijken" voor al deze tussenkomsten voor.
  Taal (talen): Nederlands (NL); Frans (FR)
  Leverancier: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • DVD  "Welzijn of stress op het werk: aan u de keuze" (kosteloos)
  Deze DVD is een pedagogisch middel dat bestemd is voor sensibilisering en opleiding.  Er worden acteurs in een stresserende werksituatie opgevoerd en de nadruk wordt gelegd op verscheidene stressfactoren. De doelstelling van dit instrument bestaat erin de verscheidene preventieactoren duidelijk te maken dat stress zowel rampzalig is voor de werknemers als voor de onderneming en dat het belangrijk is preventieacties te ondernemen.
  Taal (talen): Nederlands (NL)
  Leverancier: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Voel je goed op het werk (kosteloos)
  Eén deel richt zich tot het grote publiek met deze slogan "Wat je voelt op het werk, blijft niet op het werk", twee TV-spots en folders, waarin wordt uitgelegd wat de psychosociale risico's zijn, de oorzaken ervan (werkomstandigheden, relaties, ...) en de gevolgen ervan (stress, alcohol- en drugsgebruik, burn out, zelfmoord).  Er wordt ook informatie gegeven voor de betrokken personen binnen en buiten de onderneming.                                                                                                                           Een ander deel richt zich tot de werkgevers, leden van de hiërarchie, HRM en vertegenwoordigers van de werknemers.  De site stelt een radiospot en pistes voor om het welzijn en de werking te verbeteren van iedereen in de onderneming (praktische gids voor de preventie van PSR, sensibiliseringssessies).
  Taal (talen): Nederlands (NL)
  Leverancier: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Alcohol en andere drugs: handleiding voor een preventiebeleid op het werk – Psychosociale risico’s (kosteloos)
  Het gebruik van alcohol of andere drugs in de werkomgeving kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de werknemers als voor hun werkgevers. Er bestaan verschillende middelen om deze problematiek te voorkomen en te beheren; deze zijn gebaseerd op de wetgeving inzake welzijn op het werk en, voor de privé-sector, ook op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100.
  Deze brochure biedt eerst een voorstelling van de soorten drugs en de gevolgen verbonden aan het gebruik ervan. Nadien geeft ze een uitgebreide toelichting bij het invoeren van een preventiebeleid over dit onderwerp, zowel in de privé- als in de openbare sector. Deze brochure vormt een handleiding voor verantwoordelijken inzake welzijn op het werk in de ondernemingen en de overheidsadministraties.
  Taal (talen): Nederlands (NL); Frans (FR)
  Leverancier: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Gids voor de preventie van psychosociale risico's op het werk (kosteloos)
  De doelstelling van deze gids bestaat erin de organisaties en de ondernemingen, ook de KMO's en de zeer kleine ondernemingen, te helpen bij de preventie van de beroepsgebonden risico's en de sociale dialoog.  De gids bepaalt deze risico's, geeft principes inzake preventie aan en beschrijft zeer uitvoerig de etappes die moeten worden gevolgd om te komen tot een echt preventiebeleid.  De pistes voor eventuele oplossingen die worden voorgesteld, bevatten collectieve maatregelen die rekening houden met de organisatie van het werk.  De gids beschrijft tevens de actoren die moeten worden ingezet en geeft inlichtingen over enkele beschikbare middelen.  Elke onderneming, elke organisatie moet deze verscheidene pistes toepassen.  
  Taal (talen): Nederlands (NL)
  Leverancier: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Overig
 • Een toolkit voor de inspectie van psychosociale risico's op het werk (kosteloos)
  De toolkit voor de inspectie van psychosociale risico's bestaat uit:
  - Gids voor arbeidsinspecteurs
  - Psychosociale risicobeoordelingen, een flyer
  - Psychosociale risico's op het werk, achtergrond
  - Tools voor de inspectie van psychosociale risico's op het werk

  * Richtsnoeren – inspectie van psychosociale risico's op het werk
  * Hulp/interviewgids voor het evalueren van risicobeoordelingen met betrekking tot psychische stress –  Duitsland
  * Leidraad voor ziekenhuizen – Denemarken
  * Leidraad voor hotels en restaurants – Denemarken
  * Leidraad voor het goederenvervoer – Denemarken
  * Vragenlijst – Finland
  * Checklist - Stress op het werk – Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

  Talen: Engels (EN) + 22 EU-talen
  Leverancier: Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC)
 • 'Stop daarmee!' Voorkomen van geweld door derden in de handel - een toolkit (kosteloos)
  Een toolkit om werknemers en werkgevers rechtstreeks te helpen bij het verbeteren van de veiligheid op het werk. De toolkit is gebaseerd op beste praktijken uit heel Europa voor het omgaan met geweld door klanten op het werk.
  Talen: Engels (EN), Duits (DE), Frans (FR)
  Leverancier: EuroCommerce
 • Gezond reorganiseren (kosteloos)
  Reorganiseren moet soms. Maar hoe waarborg je het welzijn van medewerkers tijdens en na een reorganisatie? TNO en partners vonden in het tweejarige Europese onderzoeksproject ‘PSYRES’ dat reorganisaties inderdaad negatieve invloed hebben op werknemers door verhoogde werkdruk, meer baanonzekerheid en negatieve sfeer op de werkvloer. Er is ook hoop: leidt een reorganisatie tot verbetering in het werk, dan neemt het welzijn van medewerkers toe.
  Factsheet
  Talen: Engels (EN), Nederlands (NL), Fins (FI), Pools (PL), Deens (DK)
  Leverancier: PSYRES Consortium
  Zie ook: www.psyres.pl
 • Stresspreventie op het werk – controlepunten (kosteloos)
  Een praktische gids voor stresspreventie op het werk. Deze gids omvat gemakkelijk toe te passen controlepunten voor het vaststellen van stressfactoren op het werk en het beperken van de schadelijke effecten daarvan. De 50 controlepunten en de voorgestelde maatregelen voor verbetering zijn gebaseerd op praktijkervaringen en zijn gemakkelijk toepasbaar op echte werkplekken.
  Talen: Engels (EN)
  Leverancier: Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
 • Veiligheid & werk (kosteloos)
  Website ten behoeve van veiligheid en gezondheid op het werk in kleine en middelgrote ondernemingen. De website is gebaseerd op de "10 sleutels tot succes" op het gebied van preventie voor een kleine onderneming.
  Talen: Engels (EN)
  Leverancier: De International Social Security Association (ISSA) en niet-commerciële organisaties uit verscheidene landen.